OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STUDIA

 1. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy dalej: Administratora) dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów stosownie do treści art. 6 ust. 1 a i c ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO) oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za przekazanie mu błędnych danych.
 3. Administrator informuje, iż stosownie do treści art. 7 ust. 3 RODO ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy uczynić w formie pisemnej lub elektronicznej, przesyłając je do Administratora w sposób nie budzący wątpliwości, iż wycofanie zgody pochodzi od tej samej osoby, która wyraziła wcześniej zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. Administrator danych osobowych informuje, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości prawidłowego prowadzenia dokumentacji studiów, co prowadzi w konsekwencji do niemożności kontynuowania nauki.
 4. Administrator stosownie do treści art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje ponadto:
  1. przedstawicielem Administratora jest Pan Janusz Białowąs adres email: iod@amuz.bydgoszcz.pl
  2. dane osobowe przetwarzane są przez Administratora dla celów postepowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów stosownie do treści art. 6 ust. 1 a i c RODO oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
  3. odbiorcami danych są MNiSZ i MKiDN , którzy je przetwarzają je na podstawie rozwiązań ustawowych
  4. Dane osobowe osób przyjętych na studia przechowywane będą przez Administratora przez okres 50 lat na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
  5. dane osobowe kandydatów nie przyjętych na studia będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej, po tym okresie zostaną usunięte.
 5. Administrator poucza o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu.
 6. Administrator poucza, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym stosownie do treści art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Administrator informuje, iż podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpoczęcia rekrutacji.
 8. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz