• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Reżyseria Dźwięku

Szczegóły
Kod SP-RD
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Reżyseria Dźwięku
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych: w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Przygotowanie to w założeniach ma charakter zarówno artystyczny, jak i techniczny - specjalistyczny, związany z warsztatem realizacji dźwięku;
 • potrafią samodzielnie wytworzyć i zrealizować własną koncepcję artystyczną poprzez wykonanie studyjnego nagrania muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej;
 • potrafią ocenić zarejestrowany materiał pod względem artystycznym oraz dokonać zgrania materiału i montażu muzycznego;
 • potrafią zarejestrować dźwięk na planie filmowym, nagrać niezbędne warstwy w systemie postsynchronów oraz dokonać kompilacji, montażu i zgrania dźwięku pełnej warstwy dźwiękowej filmu;
 • potrafią zinterpretować partyturę zarówno pod względem fonograficznym, jak i wykonawczym;
 • potrafią dokonać oceny artystycznej wykonania.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • prowadzimy kierunek Reżyseria Dźwięku jako jedna z dwóch uczelni artystycznych w Polsce;
 • nasi studenci odbywają praktyki na profesjonalnych planach filmowych;
 • prowadzimy ścisłą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi;
 • nasi studenci dokonują nagrań w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej, uznawanej za jedną z najlepszych pod względem akustycznym w Europie oraz odbywają zajęcia specjalistyczne w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, jak również w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej;
 • bliska współpraca ze specjalnością Kompozycja umożliwia nabywanie doświadczeń z zakresu realizacji nagrań twórczości współczesnej;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Reżyserii Dźwięku realizują swoje zainteresowania artystyczne w ramach Studenckiego Koła Naukowego Reżyserii Dźwięku;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: 
REŻYSERIA DŹWIĘKU

(egzaminy czteroetapowe)

 

Etap I     

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia funkcyjna (egzaminy w trybie stacjonarnym):
  1. egzamin pisemny - dyktanda melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii;
  2. egzamin ustny - czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Etap II     

 • Gra na instrumencie (w trybie stacjonarnym) - prezentacja programu o czasie trwania ok. 10 minut na dowolnym instrumencie (wskazanym przez kandydata w formularzu rejestracji w systemie IRK).
  Program może być wykonany z nut. Komisja ocenia predyspozycje muzyczne oraz właściwy wybór repertuaru, odpowiedni do możliwości technicznych kandydata.

 

minimalna liczba punktów:

13 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III 

 • Egzamin kierunkowy obejmujący sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych – egzamin ustny w trybie stacjonarnym.

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3)  = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap IV 

 • Matematyka lub fizyka (egzamin maturalny) - kandydaci, którzy zdali III etap dodatkowych egzaminów wstępnych zobowiązani są przedstawić wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki - wyboru dokonuje kandydat. W przypadku braku wskazania brany będzie pod uwagę wynik bardziej korzystny. Kserokopię świadectwa dojrzałości należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby uczelni do dnia 15 lipca.
  Wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na skalę 25 punktową.
  Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na skalę 25-punktową wynosi:
  M = 0,2Mp + 0,5√Mr
  lub
  M = 2,5√Mr
  gdzie:
  Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym
  Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach
  2007 - 2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:
  Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG
  gdzie:
  PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy (wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.)
  Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0
  Podczas przeliczenia punktów z egzaminu maturalnego zostanie zastosowany wzór bardziej korzystny dla wyniku kandydata.
 • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2005 (tzw. stara matura) egzamin obejmujący wiadomości z matematyki i fizyki (pisemny i ustny) zostanie przeprowadzony podczas dodatkowych egzaminów wstępnych:
 1. egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej;
 2. egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.

 

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I – IV wynosi: 200 pkt.